Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou.

verze: 2.4

Co je WaterRisk

V současné době je známa celá řada metod pro analýzu rizik technologických systémů, které jsou vhodné pro identifikaci nebezpečí a odhadování rizika spolu s kritérii jejich volby. Problematika kvantifikace rizik veřejných vodovodů byla také řešena v letech 2006–2010 v rámci výzkumného projektu WaterRisk jako součást zpracování „Metodiky analýzy rizik systémů zásobování pitnou vodou od zdroje surové vody po spotřebitele“. Výstupem uvedeného projektu jsou:

  • Metodika kvantifikace rizika pro nežádoucí stavy veřejných vodovodů,
  • Metodika tvorby plánů zajištění bezpečné dodávky pitné vody (WSP),
  • Softwarová aplikace WaterRisk,
  • Odborná monografie „Analýza rizik veřejných vodovodů“.

Metodika WaterRisk byla zpracovávána s vědomím, že riziková analýza je proces časově i odborně značně náročný. Především z tohoto důvodu byla vytvořena související stejnojmenná softwarová aplikace, která je vlastně digitální a především interaktivní obdobou vytvořené metodiky. Cílem bylo vytvořit nástroj, který maximálně zjednoduší a zefektivní celý proces analýzy rizik na straně zpracovatelů, tj. provozovatelů vodovodů.

Provozovatel a držitel domény:

Nadační fond prof. Šerka Žižkova 511/17,
602 00 Brno
tel.: +420 541 147 721
e-mail: koukalova.d@fce.vutbr.cz