Co je WaterRisk

WaterRisk je metodika a softwarový nástroj, které umožňují posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou dle vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Práce probíhá online formou prostřednictvím internetového prohlížeče. Každý z uživatelů má své přihlašovací údaje. Analýzu a následné posouzení rizik svého vodovodu si může relativně snadno vypracovat sám. WaterRisk je intuitivní expertní systém, který uživatele provede celým procesem posouzení rizik. Výsledkem práce je výstupní zpráva v PDF, která sumarizuje všechny vstupní informace, proces identifikace nebezpečí, analýzy rizik i přijatá opatření.

Softwarový nástroj WaterRisk.cz využívá stejnojmennou metodiku a jejich společný vývoj probíhal v letech 2006 až 2010 v rámci výzkumného projektu za spolupráce Fakulty stavební VUT v Brně, Vodárenské akciové společnosti, a. s. a Státního zdravotního ústavu v Praze. Od roku 2020 je WaterRisk.cz v komerčním provozu. Na základě licence jej využívá několik desítek subjektů a dnes se již jedná o etablovaný nástroj, jehož používání i výstupy jsou akceptovány ze strany KHS.

Metodika WaterRisk byla zpracovávána s vědomím, že posouzení rizik veřejných vodovodů je proces časově i odborně relativně náročný. Především z tohoto důvodu byla vytvořena související stejnojmenná softwarová aplikace WaterRisk.cz, která je vlastně digitální a především interaktivní obdobou vytvořené metodiky. Cílem bylo vytvořit nástroj, který maximálně zjednoduší a zefektivní celý proces analýzy rizik a posouzení rizik. Zpracovatel se tak nemusí soustředit na metodický postup, ale může se plně zaměřit na věcnou podstatu. Software je navržen tak, aby práci v nejvyšší možné míře zefektivnil a urychlil.