Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou.

verze: 2.2

Novinky ve WaterRisk

 • Nové funkce a úpravy v aplikaci WaterRisk 2.2 k datu 1. 1. 2021 - protože aplikace WaterRisk.cz je provozována na centrálním serveru, může být průběžně upravována a vylepšována na základě připomínek a podnětů uživatelů. V roce 2020 bylo provedeno: aplikace pro jednotné přednastavení nebezpečí pro všechny projekty v účtu; rozdělení tabulky projektů na uzamčené a rozpracované (zrychlení); nápověda pro aplikaci v horním menu; automatické přidání osoby technické podpory do každého účtu; přidán souhrnný textový komentář k provedenému posouzení rizik.

Časté dotazy

 • Co je pilotní projekt? - pilotní projekt je komplexní služba, kterou vodárenským společnostem nabízí Fakulta stavební VUT v Brně. Jedná se o spolupráci zaměstnanců VUT v Brně a vodárny v délce trvání cca dva až tři měsíce, v rámci které je pracovníkům vodárenské společnosti umožněn přístup do aplikace WaterRisk.cz, aby si mohli vyzkoušet práci v softwaru. Spolupráce začíná celodenním úvodním školením u zákazníka, kdy je představena metodika hodnocení a funkce softwaru. Také jsou řešeny zásadní otázky koncepce práce - způsob členění vodovodů na projekty, sestavení týmu, odpovědnost jednotlivých pracovníků (delegace práv k projektům), atd. Následně pracovníci vodárny sami zpracují projekt hodnocení rizik svého vodovodního systému a mohou jej průběžně konzultovat mailem, telefonicky nebo osobně. V závěru je možnost přizvat na prezentaci pilotního projektu hygienika a vyvolat diskuzi nad výsledky, případně vznést dotazy a připomínky. Jedná se o účinný způsob školení a zavedení tohoto nástroje do vodárenské praxe. Cílem pilotního projektu je umožnit managementu vodárenské společnosti kvalifikované rozhodnutí, zda tento nástroj používat do budoucna a implementovat jej do provozu vodárenské společnosti

 • Lze zakoupit licenci bez pilotního projektu? - ano, nákup licence není podmíněn absolvování pilotního projektu. Nicméně pro plné využití funkcí softwaru a správné pochopení metodiky práce doporučujeme, aby se odpovědná osoba z vodárenské společnosti zúčastnila alespoň pravidelného školení, které k softwaru nabízíme. Zpracování pilotního projektu je optimálním postupem, který zajistí opravdu kvalitní zaškolení a plynulý rozjezd prací.

 • Lze absolvovat pilotní projekt a nezakoupit následně licenci? - ano, samozřejmě to možné je, ale zatím se tak nikdy nestalo.

 • Lze projekt hodnocení rizik zpracovaný v rámci pilotního projektu odevzdat na hygienu? - ano, toto je jedním z hlavních cílů pilotního projektu. Snahou je zpracovat pilotní projekt tak, aby jej bylo možno pro tento účel využít a aby byl akceptován.

 • Jak se pracuje ve WaterRisku? Instaluje se do počítače vodárny nějaký software? - žádný speciální software není potřeba. Do aplikace se vstupuje prostřednictvím běžného webového prohlížeče, stejně jako například do emailové schránky - login a heslo. Doporučujeme používat Internet Explorer nebo Chrome.

 • GDPR - jak je v aplikaci nakládáno s osobními daty zaměstnanců vodárenské společnosti? - v databázi aplikace WaterRisk je uvedeno pouze jméno, příjmení a pracovní email každého pracovníka, který má do softwaru přístup. Email se navíc nikde v aplikaci nezobrazuje.

 • Jak je řešena bezpečnost dat v aplikaci? - doména WaterRisk.cz je ošetřena bezpečnostním certifikátem nejvyšší úrovně, který brání podvodnému podvržení stránek (phishing). Každý pracovník má svůj login a silné heslo, které zná jen on. Celá aplikace je provozována na serverech profesionálního providera ONEbit, který provádí pravidelnou zálohu celé databáze. V aplikaci byly záměrně omezeny některé úkony (např. vkládání dokumentů v MS Word apod.), které zvyšovaly riziko zavlečení makroviru do databáze. Aplikace WaterRisk je softwarově oddělena od databáze s daty, takže při provádění aktualizací softwaru (vylepšování funcí) nedochází ke změnám v databázové struktuře.

 • Co je výstupem z aplikace WaterRisk? - po zpracování hodnocení rizik přímo v aplikaci WaterRisk.cz lze vygenerovat standardizovanou zprávu v PDF, která se přikládá jako příloha provozního řádu vodovodu. Všechny vložené informace v databázi zůstávají uloženy a v případě potřeby je možné projekt v budoucnu kdykoliv editovat, aktualizovat a znovu tisknout do PDF. PDF je uzamčeno proti dodatečným úpravám a opatřeno časovou známkou. Report, který se z WaterRisku vygeneruje, tedy odpovídá skutečnému obsahu projektu, jak byl zpracován.

 • Ukazatel dodržení předepsaných postupů metodiky WaterRisk – „Certifikát“ Proces analýzy rizik softwarovou aplikací WaterRisk je založen na metodice vyvinuté v rámci řešení výzkumného projektu Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou v rámci „Národního programu výzkumu II“ (odpovědný řešitel VUT v Brně, spoluřešitelé SZU a VAS a.s.). Dodržování pravidel této metodiky v softwarové aplikaci indikuje ukazatel dodržení předepsaných postupů (tzv. certifikát), který se vyhodnocuje průběžně v několika krocích analýzy. Při dodržení předepsaných metodických pravidel softwarová aplikace WaterRisk.cz udělí výsledkům posouzení rizik tzv. „Certifikát“. Pokud hodnotící osoba během analýzy rizik posuzovaného vodovodního systému zvolí odlišný postup hodnocení, např. při bodovém hodnocení rizikových faktorů nežádoucích stavů, jiných kategorií následků, apod., pak se tento „Certifikát“ pro celou analýzu odebere. Jde o informaci, že nebyly striktně dodrženy postupy a pravidla definovaná metodikou WaterRisk. Odebrání certifikátu nemusí znamenat závadu, pouze informuje o nedodržení nastavených pravidel metodiky v některém z kroků analýzy rizik. Nedodržení nastavených pravidel metodikou totiž může vést až k jinému ohodnocení míry rizika. Certifikát tedy uživatele výstupů a výsledného protokolu informuje, zda bylo při analýze rizik postupováno striktně podle metodiky WaterRisku nebo si ji uživatel upravil dle vlastního uvážení. Uživatel, případně další subjekt, který může s výsledky analýzy dále pracovat, se na základě této informace může rozhodnout o dalším postupu. Dodržení pravidel metodiky lze pochopitelně provést i zpětně, analýzu opakovat s jejich respektováním, a certifikát pro celou analýzu zpětně získat. Nadační fond profesora Šerka, který je vlastníkem a provozovatelem softwarové aplikace WaterRisk.cz, není autorizační autoritou ve smyslu zákona 258/2000 Sb. Udělený „Certifikát“​ je tedy pouze ukazatelem dodržení metodických postupů, které metodika WaterRisk předepisuje.

 • Napojení na GIS - export a import dat - veškeré informace, které jsou do WaterRisku postupně vloženy v rámci řešení projektu mohou být na závěr exportovány do PDF dokumentu formou standardizované zprávy. Opatření, která byla navržena pro snížení rizik jednotlivých nežádoucích stavů, mohou být z aplikace exportována do xlsx souboru, kde s nimi lze velmi efektivně pracovat, třídit a editovat např. v návaznosti na tvorbu plánu financování obnovy. Strojový import dat do WaterRisku není efektivní cestou. Struktura informací, které jsou pro hodnocení rizik potřeba, je totiž tak heterogenní, že není reálně možné připravit jednotný protokol pro import. WaterRisk je systémem pro podporu rozhodování. Nepracuje se zde s velikým množstvím dat, která by bylo potřeba ručně vkládat a zpracovávat. Podstatnou část práce ve WaterRisk.cz představuje diskuze nad otázkami, které je potřeba zodpovědět, úvahy v týmu a hledání informací.

Provozovatel a držitel domény:

Nadační fond prof. Šerka Žižkova 511/17,
602 00 Brno
tel.: +420 541 147 721
e-mail: koukalova.d@fce.vutbr.cz